Round 18. V Gordon

1st Grade Sydney Uni 66-21 Gordon
2nd Grade Sydney Uni 82-10 Gordon
3rd Grade Sydney Uni 61-5 Gordon
4th Grade Sydney Uni 48-5 Gordon
1st Colts Gordon 24-37 Sydney Uni
2nd Colts Gordon 36-19 Sydney Uni
3rd Colts Gordon 5-47 Sydney Uni

Grade Draw 2018     Colts Draw 2018